Witamy w sklepie Piomarket
Zaloguj się / Zarejestruj się

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Polityka Prywatności sklepu internetowego www.piomarket.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników sklepu, zebranych i zarządzanych przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura, ul. Spacerowa 39, 44-240 Żory (woj. śląskie) i obejmuje wszystkie dane zebrane i zgromadzone w bazie danych sklepu internetowego www.piomarket.pl, zwane "Zbiorem Danych".

1.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego www.piomarket.pl przetwarzanych w Zbiorze Danych poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.

1.3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.piomarket.pl, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.

2. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2.1. Administratorem Zbioru Danych zebranych w sklepie internetowym www.piomarket.pl jest Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura, ul. Spacerowa 39, 44-240 Żory (woj. śląskie). Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych, włączając w to dane osobowe.

2.2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Dopełnienie obowiązku informacyjnego

3.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura - informuje Użytkowników o:

3.1.1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych (patrz pkt. 2.1).

3.1.2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1);

3.1.3. Prawie Użytkowników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11);

3.1.4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Użytkowników (patrz pkt. 5.3).

3.1.5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej www.piomarket.pl, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura uzna za właściwy.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych w celu realizacji programów promocyjnych oraz zobowiązań względem Użytkowników sklepu internetowego www.piomarket.pl wynikających z Regulaminu sklepu internetowego www.piomarket.pl, oraz zgodnie z treścią zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych, stosownie do treści zgody udzielonej przez Użytkowników.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej "Ustawą").

5.2. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do sklepu internetowego www.piomarket.pl.

5.3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na rzecz Firmy Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura następuje dobrowolnie.

5.4. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie, lub wskazany przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura (np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).

5.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane Użytkownika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Firmy Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura względem takiego Użytkownika wynikających z Regulaminu sklepu internetowego www.piomarket.pl.

5.6. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura nie przetwarza danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:

5.6.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania zgody Użytkownika,

5.6.2. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

6. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

6.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane uzyskane od Użytkowników:

6.1.1. W wyniku przystąpienia do sklepu internetowego www.piomarket.pl (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej) lub przekazane Firmie Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura w inny sposób określony w Regulaminie sklepu, lub wskazany przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura;

6.2. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników oraz udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w sklepie internetowym www.piomarket.pl lub prowadzenia innej korespondencji związanej z uczestnictwem w sklepie internetowym. Adres taki może być również, w stosunku do Użytkowników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

7. Dokładność danych osobowych

7.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura przetwarza dane osobowe Użytkowników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Użytkowników.

7.2. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Danych w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.

7.3. Każdy Użytkownik powinien informować Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych, na zasadach określonych w Regulaminie sklepu internetowego www.piomarket.pl, w celu umożliwienia Firmie Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura:

7.3.1. Aktualizacji danych osobowych danego Użytkownika przetwarzanych w Zbiorze Danych, oraz

7.3.2. Wywiązania się ze zobowiązań Firmy Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura względem Użytkownika wynikających z Regulaminu sklepu internetowego www.piomarket.pl.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, mogą być udostępnione Użytkownikom sklepu internetowego www.piomarket.pl zgodnie z zapisem pkt. 4.1.

8.2 Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura:

8.2.1. Może przekazać dane osobowe Użytkownikom sklepu internetowego www.piomarket.pl na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz

8.2.2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt.

8.3. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura agencjom marketingowym.

8.4 Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych, jeżeli będzie do tego zobowiązane na podstawie przepisów prawa.

9. Zabezpieczenia danych osobowych

9.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.

9.1.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.

9.2. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura chroni wszystkie dane osobowe Użytkowników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.

9.3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:

9.3.1. Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;

9.3.2. Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

9.3.3. Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Użytkowników sklepu internetowego www.piomarket.pl od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych.

9.3.4. W razie powierzenia przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Firmy Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura, w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych.

9.3.5. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.

9.3.6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

9.3.7. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych wprowadzane oraz komu będą przekazywane.

9.3.8. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura - prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.

9.3.9. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez stronę sklepu internetowego www.piomarket.pl i zaleca użytkownikom sklepu zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.

9.4. Cookies i Log Files

9.4.1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach sklepu internetowego www.piomarket.pl. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony - cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.

9.4.2. W celu stworzenia statystyki użytkowników sklepu internetowego www.piomarket.pl, Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura może rejestrować pewne informacje takie jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.

10. Uzyskiwanie informacji

10.1. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Użytkownikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronie sklepu internetowego www.piomarket.pl, o którym mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

11. Kontrola danych osobowych przez Użytkownika

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych, a zwłaszcza:

11.1.1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;

11.1.2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;

11.1.3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie;

11.1.4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe,

11.1.5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,

11.1.6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

11.1.7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie,

11.1.8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.

11.2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Firmy Handlowo-Usługowej "MURA" Piotr Mura, na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres murapiotr@gazeta.pl oraz powinny identyfikować osobę występująca z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).

11.3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Użytkowników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych, Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Użytkownika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Użytkownikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.

11.4. Użytkownik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Użytkownik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Firmę Handlowo-Usługową "MURA" Piotr Mura.

11.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

11.6. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura jest zobowiązana, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Użytkownikowi prawach na mocy Ustawy.

11.7. Firma Handlowo-Usługowa "MURA" Piotr Mura ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.